dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 5 KHII mien phi,tai lieu ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 5 KHII mien phi,bai giang ĐỀ THI ANH VĂN LỚP 5 KHII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 5/17/2016 3:27:01 PM
Filesize: 0.96 M
Download count: 200
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM HỌC
LÂM ĐỒNG Môn Tiếng Anh 5
ĐỀ CHÍNH THỨC Năm học: 2015-2016
( Đề kiểm tra có 04 trang) Thời gian làm bài: 40 phút
Trường tiểu học Phước Cát 1
Họ tên học sinh: …………………………………. Lớp: 5…….…
Marks:

Listening
Reading and writing
Speaking
Total


Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6
Q.7
Q.8
Q. 9
Q.10
Comments


PART 1: LISTENING (20 minutes) ( 5 points)
Question 1: Listen and number (1 point)


A. 0

B.C.


D.


E.

Question 2: Listen and write T (True) or F (False) (1 point)


0
T


1.2.3.4.

Question 3: Listen and draw the lines (1 point)
Mary Kate Paul

 
Susan John
Question 4: Listen and tick (1 point)
Example: 0. A: What’s the matter with you?
B: I’ve got a
B. C.

Mom: Don’t play with
Mary: Don’t worry Mom. It’s friendly.

A. B. C.
A: What kind of story do you like?
B: I like
B. C.
A: What will your dream house be like?
B: It’ll be a


B. C.

A: What does this sign mean? B: It means
A.
Question 5: Listen and complete (1 point)


C.
1. Anna’s (0)....home..... village is in the south of (1)............................
2. It is about (2)......................... ..........................kilometers from Sydney.
3. Anna’s village has got many (3)..............................................................
4. The people in her village are very nice and (4).......................................
PART 2: READING AND WRITING (20 minutes) ( 5 points)
Question 6: Reorder the words to make a meaningful sentence (1 point)
0. I / got/have/ toothache/ a/./
I have got a toothache.
did/ you/ How/ get/ to/ your/ hometown/?/

_________________________________________________________________________
2. Yesterday/, / went / I/ to/ city/ Ho Chi Minh/. /

_________________________________________________________________________

3. I/ surf the Net/ often/ in/ free time/ my /. /

_________________________________________________________________________

4. will/ It/ be/ large/ house /a/ in / countryside/ the/. /

_________________________________________________________________________
Question7: Read and tick Yes or No (1 point)
My dream house
Hello, my name is Martin. I want to have a dream house in the countryside. It will be a beautiful house. In front of the house, there will be a large yard. There will also be a flower garden behind the house. There will be six rooms: three bedrooms, one living room, one kitchen and one bathroom. There will be a robot in my dream house. I will use it to do the housework. I will also have a fridge in the kitchen. In the living room, there will be a cable TV and a hi-fi stereo. My dream house will be an ideal one.
Yes No
1. Martin’s dream house will be in the countryside.
2. The house will be in front of the large yard.
3. His dream house will have six rooms.
4. Martin will use a robot to do the homework.
5. There will be a cable car and a hi-fi stereo in the living room.
Question 8: Look at the pictures and complete these sentences (1 point)1. A: What _____ your dream house be like? 2. It’s often ______ in the summer.
B: It will be a large and beautiful house.