dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3B

Năm học: 2015 – 2016

 

Stt

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nữ

Dân tộc

Nữ dân tộc

Diện chính sách

Con ông (bà)

Chỗ ở hiện nay

Mã số

01

Dương Hạ Tường Anh

30/ 12/ 2007

x

Kinh

 

 

Dương Duy Linh

Cát An 1

 

02

Trương Công Anh

20/ 7/ 2007

 

Kinh

 

 

Trương Công Hùng

Cát An 2

 

03

Nguyễn Tuấn Công

18/ 11/ 2007

 

Kinh

 

 

Nguyễn Tuấn Thắng

Cát An 1

 

04

Trần Nguyễn Dương

12/12/2006

 

Kinh

 

 

Trần Văn Ngãi

Cát An 2

 

05

Hồ Thành Đạt

04/ 12/ 2007

 

Kinh

 

 

Nguyễn Thị Phước Liễu

Cát An 1

 

06

Lê Văn Đông

25/9/2006

 

Kinh

 

 

Lê Hoài Phương

Cát An 2

 

07

Hồ Ngọc Bảo Hà

22/ 8/ 2007

x

Kinh

 

 

Hồ Quyết Thắng

Cát An 1

 

08

Đoàn Quốc Hoàng

23/ 10/ 2007

 

Kinh

 

Cận nghèo

Đoàn Quốc Trung

Cát An 1

 

09

Ma Đang Huy

18/ 02/ 2007

 

Kinh

 

 

Ma Lâm Hổ

Cát Lợi

 

10

Hoàng Văn Long

07/ 12/ 2007

 

Tày

 

 

Hoàng Văn Doanh

Cát An 2

 

11

Hà My

25/9/2007

x

Kinh

 

 

Hà Đại Lâm

Cát An 2

 

12

Nguyễn HoàiNam

05/ 10/ 2007

 

Tày

 

 

Nguyễn Văn Chiến

Cát An 1

 

13

Hồ Gia Nhân

26/ 02/ 2007

 

Kinh

 

 

Hồ Quyết Lợi

Cát An 1

 

14

Hoàng Quốc Thắng

07/ 3/ 2007

 

Tày

 

Cận nghèo

Hoàng Văn Cầu

Cát An 2

 

15

Hứa Nông Trà

25/ 3/ 2007

 

Nùng

 

 

Hứa Văn Quốc

Cát An 1

 

16

Đặng Thị Huyền Trân

15/ 6/ 2007

x

Kinh

 

 

Đặng Văn Hưng

Cát An 2

 

17

Hồ Văn Tiến

29/ 01/ 2007

 

Kinh

 

 

Hồ Văn Tiền

Cát An 2

 

18

Lê Nguyễn Hạ Vy

20/ 01/ 2007

x

Kinh

 

 

Lê Thủ Đô

Cát An 2

 

19

Nguyễn Trần Vy Vy

13/ 10/ 2007

x

Kinh

 

 

Nguyễn Tấn Đạt

Cát Lợi

 

 

Lưu ý: Em Nguyễn Trần Vy Vy nhập khẩu hộ ông Trần Văn Ga thôn Cát Lợi

Em: Hà My con ông Hà Đại Lâm thôn Cát An 2 học nơi khác chuyển về